Article

บทความ

คุณแม่ที่ป่วยด้วยมะเร็งสามารถตรวจ NIPT ได้ไหม?
+
คุณแม่ที่ป่วยด้วยมะเร็งสามารถตรวจ NIPT ได้ไหม?

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยการทำ IVF แล้วตรวจ NIPT ควรทราบ
+
สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยการทำ IVF แล้วตรวจ NIPT ควรท...

มะเร็งเต้านม ส่งผลต่อการตรวจ NIPT หรือไม่?
+
มะเร็งเต้านม ส่งผลต่อการตรวจ NIPT หรือไม่?

NGG Thailand สนับสนุนให้คุณแม่ตรวจสุขภาพเป็นประจำก่อนวางแผนตั้งครรภ์
+
NGG Thailand สนับสนุนให้คุณแม่ตรวจสุขภาพเป็นประจำก่อนว...

คุุณแม่ป่วยด้วยโรค SLE สามารถตรวจ NIPT ได้หรือไม่?
+
คุุณแม่ป่วยด้วยโรค SLE สามารถตรวจ NIPT ได้หรือไม่?

ทำไมการป่วยด้วยมะเร็งจึงส่งผลต่อการตรวจ NIPT?
+
ทำไมการป่วยด้วยมะเร็งจึงส่งผลต่อการตรวจ NIPT?