Article

บทความ

ผลตรวจ NIPT กับ โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (Autoimmune disease) ของคุณแม่ เกี่ยวข้องกันอย่างไร?


โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง หรือ Autoimmune disease เป็นโรคชนิดหนึ่งที่คุณผุ้หญิงบางท่านป่วย และกำลังเข้ารับการรักษาตัว ซึ่งการป่วยด้วยโรคนี้ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพครรภ์ของคุณผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการตรวจ NIPT ด้วยเช่นกันค่ะ เรามาทราบพร้อมกันค่ะว่า หากว่าที่คุณแม่กำลังป่วยด้วยโรคนี้แล้วจะเข้ารับการตรวจ NIPT จะต้องวางแผนรับมืออย่างไร?

โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (Autoimmune disease) ของคุณแม่ ส่งผลกระทบต่อการตรวจ NIPT อย่างไร?

อย่างที่เราทราบกันว่า การตรวจ NIPT นั้นเป็นการเก็บตัวอย่างเลือดของคุณแม่ที่มีสารพันธุกรรม หรือที่เราเรียกว่า cfDNA (cell free DNA) มาใช้ในการวิเคราะห์หาความเสี่ยงความผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์ หากสารพันธุกรรมนี้ถูกรบกวนหรือมีปริมาณที่ไม่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ อาจทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้

ซึ่งการที่คุณแม่ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง อาจทำให้คุณภาพของ DNA จากเลือดของคุณแม่ไม่เหมาะสมต่อการตรวจ และทำให้ผลวิเคราะห์ออกมาเป็นการไม่สามารถรายงานผลได้ (No-call result) และทำให้ต้องมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจใหม่อีกครั้ง

หากคุณแม่ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง แล้วต้องการตรวจ NIPT ต้องทำอย่างไร?

ก่อนการตรวจคุณแม่จำเป็นต้องทราบว่าผลตรวจที่ได้นั้นอาจไม่สามารถรายงานผลได้ แล้วอาจต้องทำการเจาะเลือดใหม่อีกครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาในการรอคอยผลตรวจ นอกจากนี้การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลใหม่นี้ อาจทำให้ได้ผลตรวจยังคงออกมาเป็นการที่ไม่สามารถรายงานผลได้เช่นกันค่ะ

หากคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคนี้แล้วต้องการเข้ารับการตรวจ NIPT จึงจำเป็นต้องมีการปรึกษากับคุณหมอผู้ดูแลครรภ์เพื่อให้คุณหมอประเมินหาแนวทางในการตรวจหาความผิดปกติโครโมโซมให้กับทารกในครรภ์ได้อย่างเหมาะสมค่ะ นอกจากนี้คุณแม่ที่เข้ารับการตรวจ Qualifi และ Qualifi Premium 24 กับ NGG Thailand สามารถรับคำปรึกษากับที่ปรึกษาทางพันธุศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตรวจค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID: @nggthailand
โทร: 061-391-8999
Website: https://www.nggthailand.com

#NGGThailand #GenomeForHealthierLife #ตรวจดาวน์ซินโดรม #ตรวจดาวน์ #ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม #คัดกรองดาวน์ซินโดรม #ดาวน์ซินโดรม #เจาะเลือดตรวจดาวน์ซินโดรม #เจาะเลือดคัดกรองดาวน์ #ตรวจเลือดดาวน์ซินโดรม #ตรวจเลือดคัดกรองดาวน์ซินโดรม #ตรวจดาวน์ซินโดรมที่ไหนดี #ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ #ตรวจNIPT #NIPT #Qualifi #QualifiPremium24 #NGS #NextGenerationSequencing #ตรวจNGS

LINE
FACEBOOK
TWITTER