Services

บริการ

การเจาะเลือดตรวจหาระดับ (AMH)

การเจาะเลือดตรวจหาระดับ Anti-Mullerian hormone (AMH)

AMH เป็นการตรวจเพื่อทดสอบสภาพรังไข่ (Ovarian Reserve) โดยการเจาะเลือดตรวจหาระดับแอนตี้มูลเลอเรียนฮอร์โมน (Anti-Mullerian hormone) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “AMH” ซึ่งผลิตจากรังไข่ มีบทบาทสำคัญในการผลิตฮอร์โมนเอสโตเจนของผู้หญิง สามารถบ่งบอกได้ว่ารังไข่ทำงานเป็นอย่างไร ปกติหรือไม่ และสามารถตรวจวัดได้ว่า ในรังไข่ยังมีไข่อยู่มากน้อยเพียงใด

หากระดับค่า AMH สูงแสดงว่าปริมาณไข่น่าจะเยอะ ถ้าระดับค่า AMH น้อยก็ตีความได้ว่าอาจมีเซลล์ไข่ปริมาณน้อย

ผลการตรวจ สามารถระบุถึงภาวะการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงว่า ตนเองกำลังจะหมดประจำเดือนหรือในรายที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูก สามารถวางแผนการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อทราบว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จว่ามีมากน้อยแค่ไหน

หากผลตรวจพบว่า ระดับค่า AMH สูงหมายความว่าโอกาสประสบความสำเร็จสูง เพราะปริมาณ และคุณภาพไข่ดีโอกาสที่ฉีดยากระตุ้น ทำให้ได้ไข่หลายใบ

LINE
FACEBOOK
TWITTER