Article

บทความ

NGG Thailand ไม่เพียงแค่สนับสนุนการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อการศึกษาแต่ยังสนับสนุนให้คุณแม่มีความรู้ความเข้าใจ NIPT ด้วยที่ปรึกษาทางพันธุศาสตร์
+
NGG Thailand ไม่เพียงแค่สนับสนุนการให้ความรู้แก่บุคลาก...

ตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพเพื่อวางแผนตั้งครรภ์ต่างกันอย่างไร?
+
ตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพเพื่อวางแผนตั้งครรภ์ต่าง...

คุณแม่ปลูกถ่ายอวัยวะมาก่อน ทำให้ผลตรวจ NIPT เพศของลูกคลาดเคลื่อนได้จริงหรือไม่? แล้วจะต้องทำอย่างไร?
+
คุณแม่ปลูกถ่ายอวัยวะมาก่อน ทำให้ผลตรวจ NIPT เพศของลูกค...

การตรวจ NIPT ทำให้ทราบว่าใครคือพ่อของลูกได้หรือไม่?
+
การตรวจ NIPT ทำให้ทราบว่าใครคือพ่อของลูกได้หรือไม่?

คุณแม่ที่ป่วยด้วยมะเร็งสามารถตรวจ NIPT ได้ไหม?
+
คุณแม่ที่ป่วยด้วยมะเร็งสามารถตรวจ NIPT ได้ไหม?

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยการทำ IVF แล้วตรวจ NIPT ควรทราบ
+
สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยการทำ IVF แล้วตรวจ NIPT ควรท...